– ಮಕ್ಕಳೆ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ- ಪಿಐ ಶಿವಾನಂದ ವಾಲಿಕಾರ್

ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ – ಮಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಿಡಿಯಮ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಕೊಪ್ಪಳ :  ಮಕ್ಕಳೆ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ, ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ

Read more