ರೈತರು ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿ : ಯಂಕಣ್ಣ ಯರಾಶಿ

ಜೇನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಕೊಪ್ಪಳ ನ. : ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಜೇನು ಹುಳು ಅತ್ಯವ್ಯಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ…