ನ.೧೫ ರಂದು ಅಂಗವಿಕಲರ ಜಾಗೃತಿ ಮೇಳ

ಕೊಪ್ಪಳ :  ಅಂಗ ವೈಫಲ್ಯ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಶಾಪವಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತ್ತಿರುತದ್ದೆ ಅದನ್ನು…