ಕೊಪ್ಪಳ : ಒಬ್ಬರೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ೪ ಸಾವಿರ ಕೇಸುಗಳ ಭಾರ

Koppal News ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ೧೦ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾನೂನು ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು

Read more