ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಬದುಕಿನ ಜೀವ ದ್ರವ್ಯ- ಶಿ.ಕಾ ಬಡಿಗೇರ್

ಕೊಪ್ಪಳಃ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕೇವಲ ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಬಾರದು.ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವದ್ರವ್ಯ. ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮೆದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸಂವೇದಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕವಿಗಳು

Read more