ಹೊನ್ನುಣಿಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಮನಸ್ಸಿನ ಕ್ರಾಸ್, ಜೀವನದ ಕ್ರಾಸ್, ಸಂಬಧದ ಕ್ರಾಸ್, ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಮತಭೇದ, ಬ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುವಕರ ಮೇಲಿನ ಮಾನಸಿಕ…