ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ- ಬಿ.ಎಸ್.ಸುರೇಶ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಸುರೇಶ ಕರೆ ಕೊಪ್ಪಳ: ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರದ ಕಾರಣಿದಿಂದ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.

Read more