ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮ

ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಸ್.ಎಫ್.ಐ ನ 16 ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ‘ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮ’ ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗಿಸಿದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು

Read more