ಗಂಗಾಮತಸ್ಥರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ

ಕೊಪ್ಪಳ : ಕೊಪ್ಪಳ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗಂಗಾಮತಸ್ಥರ ಸಂಘ, ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಜ್ಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ, ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೆಶಕರ…