ಅಂಬಿ ನಿಂಗ್ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತೋ- ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಗಲ್ಲ.

ಅಂಬಿ ನಿಂಗ್ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತೋ ಚಲನಚಿತ್ರದ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಬರೀಷ ಅವರು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು…