ಡಿಸೇಲ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ

ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪರಶೀಲನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸೇಲ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ ಪರಿಣಾಮ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ…