ಅಳವಂಡಿ ಹೋಬಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಕರವೇ ಯುವಸೈನ್ಯ ಅಗ್ರಹ

ಕೊಪ್ಪಳ : ಅಳವಂಡಿ ಹೋಬಳಿಯು ನಿರ್ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾದ ಬರಗಾಲ ತಾಂಡವಾಡುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ಜನರು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅಳವಂಡಿಯ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ…