ಹೈದ್ರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಯಾಕೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ?

ಇದರ ಮಹತ್ವವೇನು? Hyderabad Karnakata Vimochana Dinacharane ಕೊಪ್ಪಳ :  ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 565 ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಇದ್ದು, ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು, ಅವರ

Read more