ಗಂಗಾವತಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ್ ವಾರು ಫಲಿತಾಂಶ

ಗಂಗಾವತಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ್ ವಾರು ಫಲಿತಾಂಶ 1 ನೇ ವಾರ್ಡ್ – ಬಿಜೆಪಿ, ವಾಸು ದೇವರಾವ್ 2 ನೇ ವಾರ್ಡ್ –…