ಫಸಲ್ ಭಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಳಂಬ : ಪಸಕ್ತ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಂಸದ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ ಆಗ್ರಹ

ಫಸಲ್ ಭಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಳಂಬ| ರೈತಪರ ಕಾಳಜಿಯಿಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ|| ಪಸಕ್ತ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಂಸದ…