ಸೇವಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಷರೀಪ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ

ಕಿನ್ನಾಳ : ಭಾವೈಕ್ಯದ ಮೂರ್ತಿ ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಷರೀಪ್ ರ ೧೯೯ನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಕಿನ್ನಾಳದ ಸೇವಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ…