ತತ್ವಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಅಂಕು ಡೊಂಕುಗಳ ತಿದ್ದಿದ ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಪ್

ಕೊಪ್ಪಳ : ಸಮಾಜವು ಮೌಡ್ಯ ಮತ್ತು ಕಂದಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತತ್ವ ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದವರು ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ. ಸಮಾಜದ ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳ

Read more