ಗಂಗಾವತಿ : ಅನಧಿಕೃತ ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಗಂಗಾ ಬಾರ್, (ಸಿ.ಎಲ್-೯) ಹೋಟೆಲ್ ಸಮರ್ಥ ಬಾರ್, ಹೋಟೆಲ್ ಅಶೋಕ, ಸ್ವಾಗತ್, ಸನ್ಮಾನ್, ಸರ್ವೇಶ್, ಲಿಲತ್ ಮಹಲ್, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಆರ್, ಕಿಷ್ಕಿಂದಾ ರೆಸಾರ್ಟ,…