ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಹೆಜ್ಜೆ : ದೇವದಾಸಿಯರ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆ

Koppal ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತ್ರಿಕಾರಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ನಡೆದುಹೋಯಿತು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡೋ ಮೂಲಕ ಆ ಸಮುದಾಯ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ

Read more