ಸಚಿವರ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಫೈನಲ್

ಬೆಂಗಳೂರು : ಎಚ್‌ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ – ಹಣಕಾಸು/ ಇಂಧನ / ಗುಪ್ತವಾರ್ತೆ / ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಖಾತೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್…