ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹೋರಾಟ ವರ್ಸಸ್ ಜಾತಿ,ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ದುಡ್ಡು

ಈ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜನಪರ ಹೋರಾಟ, ಸೇವೆಯ ಸತ್ವಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ . ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ…