ಕೊಪ್ಪಳ : ಲಂಚ ಕೊಟ್ರೆ ಹೊಸ ಶಾಲೆಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬಯಲಿಗೆ.ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಬಯಲಾಯಿತು ಡಿಡಿಪಿಐ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಅಸಲಿ ಮುಖ…