ಗವಿಮಠದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಅಭ್ಯಾಸ

ಮಕ್ಕಳು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ..ಮೊದ್ಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಲಾ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಸಿ ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ

Read more