ನಿಫಾ ವೈರಾಣು ಜ್ವರ ಹರಡುವಿಕೆ : ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಲಹೆ

ಕೊಪ್ಪಳ ಮೇ.: ನೀಫಾ ವೈರಾಣು ಜ್ವರ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೆಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀಫಾ ವೈರಾಣು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ನೀಫಾ ಎನ್ಸಫಲೈಟೀಸ್ ಎಂದು

Read more