ಮಿಸ್ ಯೂ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಬಿಡಿ 360

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್360 ವಿದಾಯ… ಆತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೇ ತನ್ನ ಉಸಿರನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಾತ. ಆತನ ಪ್ರತಿ…