ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮತದಾನ? ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ? ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ?

  ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮತದಾನ? ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ? 60-ಕುಷ್ಟಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 113469 ಪುರುಷರು, 111210 ಮಹಿಳೆಯರು…