ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಹಂಕಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ- ಮೋದಿ

ಕೊಪ್ಪಳ : ೭೦ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷ ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ…