ತಂಗಡಗಿ ಚಾಣಾಕ್ಷತನಕ್ಕೆ ಅತಂತ್ರ ಕೈ ನಾಯಕ ಬಿಜೆಪಿಗೆ

ನಾಗಪ್ಪ ಸಾಲೋಣಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರುವ ತಂಗಡಗಿ ಚಾಣಾಕ್ಷತನಕ್ಕೆ ಅತಂತ್ರಗೊಂಡ ನಾಯಕ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಲು ರೆಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದ ಕಾಂಗ್ರೇಸಿನ…