ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೈ-ಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಬಯಲು ಬಹಿರ್ದೆಸೆ ಮುಕ್ತ ಮೊದಲ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೈ-ಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಬಯಲು ಬಹಿರ್ದೆಸೆ ಮುಕ್ತ ಮೊದಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ- ರಾಜಶೇಖರ ಹಿಟ್ನಾಳ : ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 159545 ವಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ

Read more