ಆಲಮಟ್ಟಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದವರೆಗೆ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಮಂಜೂರಾತಿ

ಕೆಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದಿನಾಂಕಃ- ೭-೩-೨೦೧೮ ರಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತೆ ಆಲಮಟ್ಟಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಾದವರೆಗೆ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.೧.೩೨ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು

Read more