10 ನೇ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ರೊ. ಟಿ. ವಿ. ಕಟ್ಟೀಮನಿ

ಸರ್ವಾನು ಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಕೊಪ್ಪಳ: ಮಾರ್ಚ 20 ಮತ್ತು 21 ಅಳವಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಡೆಯುವ 10 ನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರೊ. ಟಿ.ವಿ.ಕಟ್ಟೀಮನಿ,ರವರನ್ನು

Read more