ಕಲಬುರಗಿ ರಂಗಾಯಣಕ್ಕೆ ನಟ/ನಟಿ ಆಯ್ಕೆ : ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಕಲಬುರಗಿ ರಂಗಾಯಣಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ೩ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನಟ/ನಟಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಪರ್ಟರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಬಂಧನೆಯ…