ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ, ದಲಿತರನ್ನು ಬೊಗಳುವ ನಾಯಿಗಳೆಂದ ಹೆಗಡೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಿರ?

ಜಿಗ್ನೇಷ್ ಮೆವಾನಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ: 22 ಜನವರಿ 2018 ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ, ದಲಿತರನ್ನು ಬೊಗಳುವ ನಾಯಿಗಳೆಂದ ಹೆಗಡೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಿರ? ನಮಗೆ…