ಪಿ.ಎಲ್.ಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವೆಂಕಣ್ಣ ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ

ಕೊಪ್ಪಳ:೦೧: ಪಿ.ಎಲ್.ಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರೆಯಪ್ಪ ಮೇಟಿಯವರ ರಾಜಿನಾಮೆಯಿಂದ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಪಿ.ಎಲ.ಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಹಿರೇಸಿಂದೋಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೆಂಕಣ್ಣ ಕೊಳ್ಳಿಯವರನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು

Read more