ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ೩ನೇ ಹಂತ : ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸಭೆ

ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ೩ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಗೊಳ್ಳುವ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏಕ ರೂಪದ ದರ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಹಾಗೂ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ…