ಲಿಂಗಾಯತ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನ ಶಿಫಾರಸಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾ ನಾಗಮೋಹನ ದಾಸ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ

ಲಿಂಗಾಯತ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನ ಶಿಫಾರಸಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾ ನಾಗಮೋಹನ ದಾಸ- ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನ ಶಿಫಾರಸಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾ ನಾಗಮೋಹನ ದಾಸ

Read more