ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಡಿ. 29 ಕೊನೆಯ ದಿನ : ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ?

ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ? ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಲು ಡಿ. 29 ರವರೆಗೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಡಿ. : ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ

Read more