ಗೋರಂಟ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸಂದ ಗೌರವ- ಬೆಟ್ಟದೂರ

ಕೊಪ್ಪಳ : ನಿರಂತರವಾದ ಹೋರಾಟಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ಗೋಕಾಕ ಚಳುವಳಿ, ಕುದ್ರಿಮೋತಿ ಹೋರಾಟ, ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಹೋರಾಟ ಹೀಗೆ ಸತತ

Read more