ವಾಲ್ಮಿಕಿಯಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣವಂತ, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾಗುವುದು

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಕ್ಷರವಂಚಿತ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಅಕ್ಷರದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಮೊದಲಿಗ . ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಯಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣವಂತರಾಗುವುದು, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾಗುವುದು. ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರನ್ನುಹಿಂದೂತ್ವದ ಕಾಲಾಳುಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೂಲಭೂತವಾದಿ

Read more