ನ. ೧೯ ರಂದು ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾವೇಶನ.

೧೯ ರಂದು ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾವೇಶ ೧೯ನೇ ನವ್ಹಂಬರ ೨೦೧೭ ರಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಮಾವೇಶದ ಸಂಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಬಸವರಾಜ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ

Read more