ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ತಂಡದ ಸಾಧನೆ

ಕೊಪ್ಪಳದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಯ್ಯದ್ ದಸ್ತಗೀರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಸಂಶೋಧನೆ Scientists identify bacterium that could be source of antibiotics NEW DELHI, OCT 5:   Scientists have identified a new bacterium from a lime quarry in Karnataka, which shows the promise of becoming a source of antibiotics. Named Allostreptomyces indica YIM 75704T, the bacterium belongs to Streptomycetaceae, a family of bacteria whose members have attracted attention in recent years for producing various natural products of considerable commercial value. They are predominantly found in soil and decaying vegetation. Most of them produce chains of spores…

Read More