ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ತಂಡದ ಸಾಧನೆ

ಕೊಪ್ಪಳದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಯ್ಯದ್ ದಸ್ತಗೀರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಸಂಶೋಧನೆ Scientists identify bacterium that could be source of antibiotics NEW DELHI, OCT

Read more