ಡಜೆ ನಿಷೇಧ ಆದೇಶ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ವಿಹೆಚ್ ಪಿ ಆಗ್ರಹ

  ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುಥಿ೯ ಹಬ್ಬದಂದು  ಮತ್ತು  ದಿನಾಂಕ 19-07-2017 ರಿಂದ 31-12-2017 ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ .(DJ ) ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಹೊರ ಸೂಸುವ ಧ್ವನಿ ವಧ೯ಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಭಾರದೆಂದು

Read more