ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಬರಹಗಾರರು,ಸಂಘಟಕರು,ಹೋರಾಟಗಾರರು

Koppal district Writers, Activists, Poets ಎ.ಎಂ.ಮದರಿ ೯೬೬೩೩೪೧೯೩೦ ಎ.ಪಿ.ಅಂಗಡಿ ೯೩೪೧೪೧೬೦೯೬ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಯಮ್ಮಿ ೯೯೭೨೫೧೭೮೮೬ ಅಜ್ಮೀರ್ ನಂದಾಪೂರ ೯೪೪೯೭೦೫೬೭೨ ಅರುಣಾ ನರೇಂದ್ರ ೯೮೪೫೦೧೭೧೩೬ ಅಕ್ಬರ್ ಕಾಲಿಮಿರ್ಚಿ

Read more