ಕೊಪ್ಪಳ ಗವಿಮಠದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ, ಭಕ್ತಿಯ ಅದ್ಭುತ ರಮ್ಯ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ

Gavimath Koppal Teppotsava ಕೊಪ್ಪಳ ಗವಿಮಠದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ, ಭಕ್ತಿಯ ಅದ್ಭುತ ರಮ್ಯ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ https://youtu.be/AaZZ23o92XY Photo by : SATISH BM Please follow and like us:

Read More