ಹೈದಾರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ !

ಹೈದಾರಾಬಾದ್  ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ 8 ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ