ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ

ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹಾಸನ ಜು.15(ಕರ್ನಾಟಕ ವಾರ್ತೆ):
HEMAVATHI RESERVOIR
Dt- 15-07-2020 6.00 AM
Max Levl: 2922.00 ft
Today’s lvl :2891.62 ( 2886.65 )ft,
Max Cap: 37.103 TMC
Today’s cap: 14.96 ( 12.37 ) Tmc
Live cap : 10.59 ( 8.00 )Tmc
Inflow: 1692 ( 2121 )Cus,
Outflow
River: 500 ( 200 ) cus.
Canals-
LBC : 00 (00) cus,
RBC : 00(00) Cus,
HRBHLC: 00(00) Cus,
Total out flow : 500 ( 200 ) cus
note: corresponding last year readings are shown in bracket.

Please follow and like us:
error