ಕೋವಿಡ್19 ಮಾಹಿತಿ:ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು: 204

ಕೋವಿಡ್19 ಮಾಹಿತಿ: 11ನೇ ಜೂನ್ 2020

ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು: 6245
ಮೃತಪಟ್ಟವರು: 72
ಗುಣಮುಖರಾದವರು: 2976
ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು: 204

Please follow and like us:
error